ကိုဗစ်သူရဲကောင်း သုံးဖော် (၂)

အကြပ်အတည်းတွေထဲမှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား သူရဲကောင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စာဖြူစုရွာမှာရှိတဲ့ လီဆူအသိုင်းအဝန်းငယ်လေးထဲက ကိုဗစ်သူရဲကောင်း (၃) ဖော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့…

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓬ ꓑꓴꓔꓮꓳ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓬꓰꓳ

ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ꓾ ꓗ-ꓛꓲ ꓟꓵꓽ ꓫꓴ꓾ ꓑꓴꓔꓮꓳ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 11-12-2020 ꓕꓯ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓑꓳꓢꓲꓔꓲꓦꓰ…

ကိုဗစ်သူရဲကောင်း သုံးဖော်

အကြပ်အတည်းတွေထဲမှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား သူရဲကောင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စာဖြူစုရွာမှာရှိတဲ့ လီဆူအသိုင်းအဝန်းငယ်လေးထဲက ကိုဗစ်သူရဲကောင်း (၃) ဖော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့…

ꓲ-ꓟꓳ-ꓐꓳ ꓗꓪ ꓗꓹ ꓚꓳ ꓔꓶꓸ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓟ

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓻ ꓓꓱꓽ ꓡꓳꓹ ꓬꓰ ꓗꓸ ꓠꓯꓸ ꓪꓽ ꓔꓲꓺˍ ꓟ ꓲ-ꓟꓳ-ꓐꓳ ꓪ ꓚꓲ ꓗꓪ ꓪꓰ ꓤ…

ꓕꓮꓲ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓢꓳ ꓚꓱꓹ

ꓕꓮꓲ ꓗꓴꓷꓼ꓾ ꓚꓧꓲꓮꓠꓖꓟꓮꓲ ꓴꓠꓲꓦꓰꓣꓢꓲꓔꓬ ꓗꓪ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓢꓳ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓔꓳꓹ ꓙ ꓓꓴ ꓙꓳˍ ꓡꓳ=…