ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ Spiritual Warfare

Dr. Eden Char ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ Spiritual Warfare Listen Watch

ꓪꓴ-ꓢ ꓣꓱꓽ ꓛꓰ ꓟꓳꓸ ꓖꓶꓽ_ ꓟ

Listen & Watch Watch

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳꓸꓸ ꓓꓴ ꓑꓓꓝ

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓓꓴ ꓑꓓꓝ

ꓞꓳ ꓡꓱ ꓥꓪ-ꓢ-ꓠ ꓴꓢꓮ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓡꓸꓹꓳ=

ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓾ ꓗꓶ-ꓛꓲ ꓟꓵꓽ ꓫꓴ꓾ ꓑ-ꓟ-ꓔꓲ ꓘꓹ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓥꓪ-ꓢ-ꓠ ꓠꓬ 2019…

ꓥꓪ ꓐꓱ ꓙꓰ ꓥꓳ

ꓟꓴꓢꓲꓚ ꓖꓪ ꓾ ꓟꓸ ꓒ ꓬꓲ-ꓓꓰ -ꓛ

ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓟꓶ-ꓡ-ꓫꓵ-ꓓꓰ ꓟꓲ-ꓫꓲ ꓐꓱ

ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓟꓶ-ꓡ-ꓫꓵ-ꓓꓰ ꓟꓲ-ꓫꓲ ꓐꓱ ꓐꓰ꓾ ꓢ ꓦ ꓙꓳꓥꓽ ꓦꓲ ꓐꓱ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓙꓲ-ꓢꓴ…

ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽ ꓐꓰ ꓡꓳ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ

ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽ ꓐꓰ ꓡꓳ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ ꓓꓣꓸ ꓮ-ꓒꓴ ꓥꓪꓸ ꓒꓲ-ꓡꓲ Listen & Watch

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓠ ꓟ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓟꓽ ꓙꓰ ꓡ?

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓠ ꓟ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓟꓽ ꓙꓰ ꓡ? Listen

ꓢꓯꓼ ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ

Sꓯꓼ ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ ꓟꓸ ꓒ ꓮ-ꓞꓲ Listen Watch

 Palm Sunday

Pastor Eden Char (TLCC) Palm Sunday Listen & Watch