သီချင်းတစ်စု၊ စာတစ်ချို့နှင့် လွမ်းစရာတစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်ချန်ထားရစ်ခဲ့သူ … (သို့မဟုတ်) ဒေါက်တာ ငွါးရဲ့ဒီ

သီချင်းတစ်စု၊ စာတစ်ချို့နှင့် လွမ်းစရာတစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်ချန်ထားရစ်ခဲ့သူ … (သို့မဟုတ်) ဒေါက်တာ ငွါးရဲ့ဒီ A tribute to David Ngwa Yedi ဒီလိုစာမျိုးကို မရေးလိုပါ။…

ꓗꓳꓸ ꓗꓼ ꓢꓲꓹ ꓕꓯꓸ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓧꓶꓽ ꓒ ꓡꓯ ꓒꓯꓹ ꓗꓪ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓩꓴꓳ

2024 ꓘꓳꓼ 1 ꓦ 30 ꓠꓬꓲ ꓟꓶ ꓘꓶꓼ ꓕꓯꓽ ꓠꓯ-ꓑꓲ-ꓓꓳ ꓗꓪ ꓛꓰꓹ ꓑꓬ ꓔꓬ ꓟ ꓗꓳꓸ…

ꓡ ꓛꓴꓸ ꓔꓯꓹ ꓢꓲ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓟꓵꓽ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓙꓵꓽ ꓚꓱꓹ ꓪ ꓟꓽ ꓓ

ꓡ ꓛꓴꓸ ꓔꓯꓹ ꓢꓲ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓟꓵꓽ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓙꓵꓽ ꓚꓱꓹ ꓪ ꓟꓽ ꓓ꓾ ꓐꓰ ꓟꓬ-ꓟ…

TLCC ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲ ꓓꓽ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓪ ꓡꓰꓳ

Texas Lisu Christian Church ꓡꓰ 2.9 ꓗꓽ ꓙꓳˍ ꓟ ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲ ꓐꓱꓻ ꓘꓴꓽ ꓐꓰ꓾ 5892…

ꓛꓰꓸ-ꓟꓮꓲꓽ ꓗꓪ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓛꓬꓹ ꓐꓶ ꓔꓯꓺ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲ ꓙꓳ

ꓫꓹ ꓠꓯꓼ 2023 ꓘꓳꓼ 12 ꓦ 30 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ ꓕꓮꓲꓹ ꓗꓴꓷꓼ꓾ ꓛꓰꓸ-ꓟꓮꓲꓽ ꓡꓳ ꓒꓱ꓾ ꓐꓱ-ꓕ-ꓠꓲ ꓘꓹ…

ꓣ-ꓫꓸ ꓟꓯꓼ ꓞꓽ ꓒꓳꓽ ꓔꓯ ꓬꓴ-ꓗ-ꓣꓲꓸ ꓙꓱ ꓦꓲ ꓠꓰ ꓐꓶ ꓩꓴꓳ

2023 ꓘꓳꓼ 12 ꓦ 26 ꓠꓬꓲ ꓠꓯꓼ ꓝꓲꓸ ꓗꓪ ꓣ-ꓫꓸ ꓟꓯꓼ ꓞꓽ ꓒꓳꓽ ꓓꓽ ꓟ ꓠꓳ-ꓪꓳ-ꓛ-ꓗ-ꓢ…

ꓟꓲ ꓡꓰ ꓟꓽ ꓓ ꓟ ꓑꓴ-ꓔ-ꓳ ꓗꓳ ꓟꓵꓽ ꓡꓲꓽ ꓒꓰꓼ ꓐꓰ ꓜꓽ ꓫꓵꓽ

ꓐꓬꓱꓽ꓾ Ah Khi Say

ꓗꓣꓚ & ꓡꓣꓚ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓚꓱꓹ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓴ ꓫꓸ ꓪ ꓢꓯꓼ꓾ ꓡꓣꓚ ꓢꓷꓸ ꓙ ꓟꓴ ꓙ ꓕꓳ ꓶ

2023 ꓘꓳꓼ꓾ 11 ꓦ 29 ꓠꓬꓲ ꓕꓯ ꓗꓣꓚ ꓡꓰ ꓡꓣꓚ ꓔꓯ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓞꓳ ꓫꓵꓽ ꓜꓴ ꓕꓲꓽ…

ꓡꓳꓹ-ꓬꓲ ꓟꓸ ꓟ ꓢꓲꓺ ꓒꓽ ꓠꓯꓸꓼ ꓬꓲꓼ ꓟꓶ ꓡꓰꓳ

ꓡꓳꓹ-ꓬꓲ ꓟꓸ ꓟ ꓠꓬ 2023 ꓘꓳꓼ 11 ꓦ 22 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓙ ꓖꓴ ꓫꓱꓽ…

ꓟꓶ ꓦ ꓟꓽ ꓜꓯꓼ ꓡ ꓢꓰ ꓕꓯꓽ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓯꓼ ꓗꓽ ꓟꓵꓽ ꓓꓳ ꓡ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓥꓳ

ꓪꓮꓲ-ꓟꓳ ꓐꓰ ꓟꓶ-ꓚꓲ-ꓠ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓯꓼ ꓬꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓯ ꓢꓲꓸ ꓞꓳ ꓤ ꓖꓼ ꓣꓴ…