ဦးရွှေမင်း(ခ)ဆီဖာလာလူးသည် သည် ပူတာအိုမြို့သို့ ၁၂ လ ၁၆ ရက်တွင်ရောက်ရှိ

2020 ꓘꓳ; ꓘꓶ-ꓛꓰ ꓗꓴꓷ; ꓫꓴ ꓗꓪ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓢꓲ: ꓒ: ꓢꓲ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓢꓲ:…

ꓢꓲ: ꓒ ꓡ-ꓡꓴ ꓔꓯ ꓪ ꓘꓴ ꓡꓯ ꓙꓱ ꓖꓶ_ ꓟ ꓓꓳꓽ=

ꓗꓳꓸ ꓗꓷ_ ꓟ 11ꓦ꓾ 8 ꓠꓬꓲ ꓕꓯ ꓟꓬꓮꓠꓟꓮꓣ ꓰꓡꓰꓚꓔꓲꓳꓠ ꓗꓪ ꓘꓶ-ꓛꓰ ꓗꓴꓷꓼ ꓫꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓲꓸꓸ…

ꓮ-ꓢꓰ-ꓬ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓔꓯ ꓟꓰꓹ-ꓮꓳ-ꓡꓮꓲꓽ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓒꓴ ꓖꓶꓽ – ꓰꓴ

ꓮ-ꓢꓰ-ꓬ ꓜꓴ ꓝꓲ ꓓꓴ Erywan Yusof ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓔꓯ ꓜꓲ…