NYI. NYI World Cup

ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓪꓳꓣꓡꓓ ꓚꓴꓑ ꓑꓲꓹ ꓡꓴ ꓑꓲꓹ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓗꓪ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓐꓰ ꓞꓳꓹ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓥꓳ=

ꓬꓲꓸ ꓐꓬꓱꓽ ꓔꓯꓸ ꓡꓳꓸ ꓠꓬꓲ ꓡꓯ=

ꓙ-ꓑ (ꓙꓮꓑꓮꓠ) ꓐꓰ ꓗꓳ-ꓢꓲ-ꓔ- ꓣꓲ-ꓗ(ꓚꓳꓢꓔꓮ ꓣꓲꓚꓮ)

ꓐꓯ-ꓙꓲ-ꓬ(ꓐꓰꓡꓖꓲꓴꓟ) ꓐꓰ ꓟꓳ-ꓣꓳ-ꓗꓳ(ꓟꓳꓣꓳꓚꓚꓳ)

ꓗꓳ-ꓣꓳ-ꓫ(ꓚꓣꓳꓮꓔꓲꓮ) ꓐꓰ ꓗ-ꓠꓯ-ꓓ(ꓚꓮꓠꓮꓓꓮ)
ꓢ-ꓑꓮꓥ (ꓢꓑꓮꓲꓠ) ꓐꓰ ꓙ-ꓟꓲ-ꓠꓰ(ꓖꓰꓣꓟꓮꓠꓬ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d