Argentina BE Mexico

ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓖꓣꓳꓴꓑ ꓚ ꓗꓪ ꓑꓲꓹ ꓡꓴ ꓑꓲꓹ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲꓽ ꓗꓪ Argentina NE Mexico Tꓯ 2 ꓖꓳꓮꓡ ꓬꓲ. ꓖꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓧꓪꓸ ꓡꓰꓳ=

ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓗꓹ ꓛꓲ ꓔꓬ ꓟ

ꓴꓢꓮ ꓐꓰ ꓰꓠꓖꓡꓮꓠꓓ

ꓮ ꓟꓲ ꓕ ꓴꓢꓮ ꓐꓰ ꓰꓠꓖꓡꓮꓠꓓ ꓐꓴ ꓠꓬ ꓙꓲ ꓶꓸꓹ_ ꓗꓹ ꓬꓰꓳ= ꓴꓢꓮ 0 – ꓰꓠꓖꓡꓮꓠꓓ-0


More World Cup News:Click the Picture below

https://lisutimes.com/2022/11/senegal-ꓡꓰ-qatar-ꓔꓯ-ꓧꓪꓸ-ꓡꓰꓳ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *