USA ꓗꓪ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ Covid-19 ꓠꓯꓸꓹ ꓞꓲ ꓑꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙ ꓖꓶ ꓔꓬ ꓪ=

ꓟꓲ-ꓛꓲ-ꓖ ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓯꓹ ꓞꓲ ꓔꓯ ꓢꓔꓮꓔꓰ (50) ꓟ ꓗꓪ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓑꓶ ꓖꓶ ꓓꓴ ꓙ ꓖꓶ ꓔꓬ ꓡꓳ= ꓴꓢꓮ ꓗꓪ ꓫꓵꓽ ꓢꓴ ꓠꓬ (30000) ꓣꓳ ꓛꓲ ꓙꓳ ꓡꓳ=

ꓠꓯ ꓞꓲ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲꓸ ꓪꓴꓸ 145 ꓖ ꓗꓪ ꓫ ꓠꓯ (ꓟꓳꓠꓓꓮꓬ) ꓗꓪ ꓛꓲ_ ꓥꓳ ꓐꓰ ꓢꓷꓸ ꓪ ꓡꓳ= 425 ꓖ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓠ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ(ꓔꓴꓰꓢꓓꓮꓬ) ꓗꓪ ꓛꓲ ꓥꓳ =ꓝꓮꓲ ꓜꓲ ꓞ ꓟ 66 ꓖ ꓖꓪ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓠ ꓢ ꓠꓬꓲ (ꓪꓰꓓꓠꓰꓢꓓꓮꓬ) ꓗꓪ ꓛꓲ_ ꓥꓳ=

ꓠꓯ ꓞꓲ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬ 16 ꓘꓳꓼ ꓐꓲ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓗ ꓑꓳ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓥꓳ ꓐꓰ (ꓝꓓꓮ) ꓗꓪ ꓐꓰ ꓚꓴ ꓬꓲꓹ ꓖꓶ ꓔ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓮ ꓡꓲ ꓟ ꓔꓯ ꓧꓶꓸ ꓔꓯ ꓠꓯꓸꓹ ꓞꓲ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓠꓬ ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓗꓪ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓙꓳ ꓢꓴ(ꓖꓳꓦꓰꓣꓠꓳꓣ) ꓗꓪ ꓐꓰ ꓙ ꓖꓶ ꓥꓳ ꓐꓰ ꓢꓷꓸ ꓪ ꓡꓳ=

By BuzzFeed.News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *