ꓞꓳ ꓔꓲ ꓥꓪ-ꓡꓰ ꓠ ꓔꓬ ꓡꓳ=

ꓔꓰꓫꓮꓢ ꓢꓔꓮꓔꓰ꓾ ꓓꓮꓡꓡꓮꓢ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓞꓳ ꓔꓲ ꓥꓪ-ꓡꓰ ꓠꓬ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓕꓲ ꓐꓶ ꓡꓴ ꓟ…

2019 ꓘꓳꓼ ꓡꓮꓮ ꓡꓳꓥ ꓑꓮꓲꓽ Soccer Ball

ꓟꓰ-ꓠꓲ-ꓢꓳ-ꓔ ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓚꓧꓮꓟꓑꓲꓳꓠ ꓲꓠ 2019 (Lisu American Association)

2019 ꓘꓳꓽ ꓡꓮꓮ ꓛꓬꓹ ꓑꓶ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ_ꓟ

2019 ꓘꓳꓼ ꓡꓮꓮ ꓡꓳꓥ ꓑꓮꓲꓽ ꓗꓪ ꓛꓬꓹ ꓑꓶ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓐꓰ ꓧꓪꓹ ꓡꓰ…

Lisu Youth Camp 2019 @ Texas

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓡꓯ=