ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓜꓯꓻ ꓔꓯꓺ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲ

ꓟꓴ ꓖꓪ ꓜꓯ ꓒꓽ ꓮ-ꓞꓲ ꓐꓰ ꓙꓳꓬ ꓢꓔꓴꓓꓲꓳ ꓪꓽ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ꓾ 2023 ꓘꓳꓼ 6 ꓦ 1 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ 30 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓛꓲ “ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓜꓯꓻ ꓔꓯꓺ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲ” ꓬꓰ ꓓꓴ ꓥꓳ ꓐꓰ ꓢꓷ ꓙ ꓟꓴ ꓙ ꓔ ꓡꓳ꓿

ꓟꓴ ꓖꓪ ꓜꓯꓻ ꓠꓲꓹ ꓡꓱ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓒꓴ 20000 ꓒꓯꓼ ꓗꓶ ꓢꓲꓸ ꓜꓯꓻ ꓔꓯꓺ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓠꓳꓸ 1 ꓔꓯ 500000 ꓒꓯꓼ꓾ ꓠ ꓐ; 2 ꓔꓯ 300000 ꓒꓯꓼ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓢꓷ ꓙ ꓟꓴ ꓙ ꓔ ꓡꓳ꓿

ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓠꓬ Facebook ꓗꓪ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓓ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *