ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓪꓳꓣꓡꓓ ꓚꓴꓑ

2022 ꓘꓳꓼ 12 ꓦ꓾ 6 ꓠꓬꓲ ꓾ ꓪꓳꓣꓡꓓ ꓚꓴꓑ ꓑꓲꓹ ꓡꓴ ꓑꓲꓹ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓠꓬ

ꓟꓳꓣꓳꓚꓚꓳ ꓐꓰ ꓢꓑꓮꓲꓠ ꓐꓴ ꓥ ꓡꓳ= ꓟꓳꓣꓳꓚꓳꓳ ꓠꓬ ꓢꓑꓮꓲꓠ ꓔꓯ 3 ꓖꓳꓮꓡ ꓬꓲꓸ ꓖꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓧꓪꓸ ꓡꓰꓳ= ꓬꓲꓸ ꓪ ꓠꓬꓲꓽ ꓒꓳ ꓠꓬ ꓑꓲ-ꓠꓯ-ꓓꓰ ꓑꓲꓹ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲꓸ ꓧꓪꓸ ꓬꓰ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ=

ꓝꓮꓲ ꓠꓬ ꓑꓳꓣꓔꓴꓖꓮꓡ ꓐꓰ ꓢꓪꓲꓔꓜꓰꓣꓡꓮꓠꓓ ꓐꓴ ꓑꓲꓹ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ_ ꓕꓯ ꓑꓳꓣꓔꓴꓖꓮꓡ ꓠꓬ 6 ꓖꓳꓮꓡ 1 ꓖꓳꓮꓡ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓬꓲꓸ ꓐꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓥꓰꓸ ꓠꓬꓲ ꓡꓯ=

ꓝꓸ ꓢꓲꓸ ꓡꓯ ꓫꓵ ꓪꓳꓣꓡꓓ ꓚꓴꓑ ꓔꓯ ꓡꓲꓢꓴ ꓔꓲꓟꓰꓢ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓓꓴ ꓥꓳ= ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸꓼ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *