ꓑ-ꓟꓶ-ꓓꓰ ꓗꓪ ꓐꓳꓽ ꓑꓳ꓾ ꓠꓻ ꓓꓴ ꓢꓴ꓾ ꓫꓵꓻ ꓢꓴ ꓙꓳ

2024 ꓘꓳꓼ 5 ꓦ 18 ꓠꓬꓲ ꓠꓯꓼ ꓝꓲꓸ ꓗꓪ ꓟꓶ-ꓚꓲ-ꓠ ꓡꓳ ꓒꓱ꓾ ꓑ-ꓟꓶ-ꓓꓰ ꓗꓪ ꓐꓳꓽ ꓑꓳ ꓡꓳ ꓐꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓡ ꓞꓳ ꓠꓻ ꓓꓴ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓫꓵꓻ ꓢꓴ ꓙꓳ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓓꓳꓽ ꓜꓳˍ ꓡꓳ꓿

ꓐꓳꓽ ꓑꓳ ꓡꓳ ꓐꓶ ꓜꓯꓼ ꓔꓸ ꓟ ꓦꓲ ꓐꓰ ꓫꓵꓻ ꓢꓴ ꓐꓬꓱꓽ꓿

ꓠꓸ-ꓑꓳ ꓙꓱ ꓦꓲ ꓓꓼ ꓔꓯ ꓗꓲꓮ ꓡꓰ ꓐꓳꓽ 3 ꓕꓶꓹ ꓐꓶ ꓩꓴ ꓡ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓬ-ꓟ ꓟꓯꓼ ꓡꓰ 4 ꓕꓶꓹ ꓛꓲ ꓐꓶ ꓡꓽ ꓩꓴ ꓡ ꓟ ꓗꓪ꓾ ꓐꓳꓽ ꓑꓳ ꓡꓳ ꓠꓬ ꓑ-ꓟꓶ-ꓓꓰ ꓑ ꓫꓬ ꓔꓬ ꓦꓲ ꓕꓯꓽ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓜꓯꓼ ꓡ ꓢꓲꓸ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓦꓲ ꓐꓬ ꓡꓰ꓾ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *