အသက်မြစ်ရေ(River of Life)

Pastor :Eden Listen Watch

ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓦ ꓢꓯꓼ ꓪ ꓣꓴ ꓓꓴ

ꓧꓪ. ꓛꓴ ꓓꓴ ꓪꓴ-ꓢꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓾ ꓟ. ꓒ ꓟꓳ: ꓓ-ꓪꓵ ꓐꓱ-ꓡꓱ-ꓦꓱ ꓗꓪ ꓟ…

ꓪꓴ‐ꓢ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓐꓰ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓟꓯ ꓢꓴ ꓬꓰ‐ꓢꓴ

ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓢꓴ꓾ ꓟꓸ ꓒꓽ ꓢꓶ-ꓕꓲ-ꓩ Watch I LO. NYI DU Listen I…

ꓟꓳ: ꓟ. ꓒ ꓐꓴ ꓶꓼ ꓥꓳ 100 ꓘꓳꓼ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓢꓷ. ꓙ ꓟꓴ ꓙ ꓘꓶ

Watch I ꓢꓯꓼ ꓐꓬꓱ: Listen I ꓠ ꓠꓹ ꓓꓴ🎧

ꓥꓳ ꓡꓳꓸ ꓓꓴ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓗꓹ ꓛꓲ

ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓢꓴ꓾ ꓣꓰꓦꓸ ꓓꓣꓸ ꓧꓳ‐ꓫꓲ‐ꓬ Watch Listen

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓲꓹ ꓠꓶꓽ

ꓪꓴ- ꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓢꓴ꓾ ꓟꓸ ꓒꓽ ꓚꓧꓣꓲꓢ Listen & Watch Watch

ꓢꓯ ꓕꓵ ꓢꓲ ꓪ ꓘꓴ

Listen Watch

Depression ကိုအောင်နိုင်ခြင်း

Depression ကိုအောင်နိုင်ခြင်း Sermon by Pastor Eden Char Listen MP 3 Audio YouTube Links: https://www.youtube.com/watch?v=nS3PA4fncGs&t=52s

M.. N.. P P

ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓹ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓣꓰꓦ. ꓡ-ꓟ-ꓕꓲ“ꓟ.. ꓠ.. ꓑ ꓑ” Audio Video

ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓲ The Church I အသင်းတော်

ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓢꓯꓹ ꓖꓶ ꓢꓴ꓾ ꓣꓰꓦꓸ ꓓꓣꓸ ꓡ-ꓪꓴ Audio Video