Lisu Refugee Committee

ꓡꓣꓚ ꓕꓲ ꓘꓳꓼ ꓐꓲ ꓟ ꓚꓲꓸ ꓟꓶ ꓓꓴ ꓑꓮꓲ ꓔꓯ. ꓟꓳ. ꓢꓷ ꓡꓲ ꓝꓲ ꓓꓴ=

ꓟꓴ ꓖꓪꓽ ꓖꓪ ꓔꓯ..ꓡꓯꓽ ꓘꓳˍ ꓟ ꓿

#1. ꓡꓯꓼ ꓫꓴ (2 ꓣꓳ) ꓔꓯ ꓢꓲꓺ ꓖꓶ ꓠ, ꓟ ( ꓞꓳ ꓑ ꓤꓼ ꓿ 1 ꓣꓳ / ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓿1 ꓣꓳ )

#2. ꓦꓳꓔꓲꓠꓖ ꓐꓰ꓾ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓚꓳꓻ ꓪꓴꓽ ꓠ, ꓟ꓿

#3. ꓡꓲꓢꓴ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓟꓴꓽ ꓖꓪꓽ ꓐꓰ ꓫꓵꓽ ꓟꓴꓽ ꓖꓪꓽ ( 6 ꓚꓱꓹ) ꓚꓲ. ꓛꓬꓽ ꓠꓲ, ꓫꓵꓸˍꓟ ꓖꓪ ꓓꓹ ꓡꓳ꓿

#4. ꓞꓳ ꓟꓬꓱ ꓐꓳ/ꓗꓶ ꓒꓴꓽ ( ꓣꓟ ‐50 ) ꓒꓯꓼ꓿

#5. ꓔꓯ.. ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓴ ( 50 ꓣꓳ ꓡꓲꓟꓲꓔꓰꓓ )ꓡꓰꓽ ꓘꓳ ꓣꓴˍꓡꓳ꓿

#6. ꓟꓴꓽ ꓖꓪꓽ ꓔꓯꓸ ꓠꓬ ꓚꓲ. ꓛꓬꓽ ꓔꓬ ꓔꓶ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓖꓪ ꓢꓲꓸ ꓡꓣꓚ ꓑꓮꓖꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓑꓳꓢꓔ ꓗꓶ ꓖꓶꓽ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿

👉ꓡꓲꓗꓰ ꓐꓰ ꓢꓧꓮꓣꓰ ꓔꓯ ꓔꓱꓹ ꓠꓬꓲ ꓢꓲ ꓬꓲ. ꓧꓷꓺ ꓖꓶꓽ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿

#7ꓸ ꓡꓯꓼ ꓫꓴ ꓪ ꓢꓴ ꓔꓯ/ ꓢꓲ ꓣꓴ ꓪ ꓢꓴ ꓔꓯ ( ꓟꓔꓦ ꓐꓰ ꓣꓰꓚꓳꓣꓓꓲꓠꓖ ) ꓬꓰ ꓖꓶ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿

#8. ꓟꓴꓽ ꓖꓪꓽ ꓔꓯ.. ꓡꓯ ꓘꓳˍꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓢꓴ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓵꓻ ꓞꓶꓽ ꓖꓪꓽ ꓡ ꓠ ꓗˍꓡꓳ꓿

#9. ꓬꓲ. ꓟꓶ: ꓢꓲ..ꓣꓴ ꓟꓶˍ ꓟ 5 ꓣꓳ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓡꓣꓚ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓚꓲ. ꓟꓶ ꓓꓴ ꓡꓯꓹ-ꓟꓼ ꓖꓶꓽ ꓓꓴ ꓥˍ ꓡꓳ꓿

#10ꓸ ꓖꓳ ꓟ ꓘꓴꓽ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓮꓽ ꓗꓼ ꓗꓼˍ ꓟ ꓐꓰ ꓙꓴꓓꓖꓰꓢ ꓐꓴ꓾ ꓟꓴ: ꓖꓪ: ꓖꓪ ꓟ ꓑꓮꓲ: ꓗꓪ ꓡ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓘꓴꓽ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓝꓮꓢꓧꓲꓳꓠ ꓐꓵꓻ ꓞꓶꓽ ꓖꓪ: ꓡ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓢꓽ ꓡ ꓕꓯꓽ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓙ ꓫꓱ: ꓟ. ꓖꓶ ꓝꓲˍꓟ ꓬꓰ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿

ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓾ 9ꓦ 11ꓠꓬꓲ 2023ꓘꓳꓼ

ꓬꓲ. ꓙꓵꓺ ꓾ 12:00 ꓑꓟ – 8:00 ꓑꓟ

ꓬꓲ. ꓔꓶ ꓾ ꓗ.ꓡꓹ ꓟꓮꓡꓮꓬꓲꓢꓮꓸ

Watch More Video in Lisu and Burmese.

Source: <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100084752250056%2Fvideos%2F1019822045990463%2F&show_text=true&width=560&t=0″ width=”560″ height=”429″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *