ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓡꓲ ꓒꓰꓼ ꓖꓪꓽ ꓫꓵꓽ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓗꓪ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓔꓸꓳ

2023 ꓘꓳꓼ 7 ꓦ 7 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ꓾ ꓑꓴ-ꓔ-ꓳ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓡꓲ ꓒꓰꓼ ꓖꓪꓽ ꓫꓵꓽ ꓕꓲꓽ ꓜꓲ ꓔꓯ ꓞꓳ ꓫꓵꓽ ꓞꓳ ꓙꓰ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓰ ꓡꓲ ꓒꓰꓼ ꓜꓴ ꓬꓳꓹ ꓦꓲ (ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ) ꓗꓪ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓔꓸ ꓠꓹ ꓟ ꓔꓲꓺ ꓖꓶ ꓩꓴ ꓗꓷꓳ ꓐꓰ꓾ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓰ ꓗ ꓟꓲ ꓡꓲ ꓒꓰꓼ ꓗꓳ-ꓟꓲ-ꓔꓲ ꓢꓽ ꓡ ꓙꓵꓽ ꓞꓳ ꓪꓴꓽ ꓚꓴ-ꓡꓰ-ꓧꓪ ꓡꓰ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

“ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓗꓴꓷꓼ ꓫꓴ ꓞꓳ ꓫꓵꓽ ꓞꓳ ꓙꓰ ꓐꓰ ꓗꓴꓸ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍ ꓟ ꓗꓪ; ꓕꓲꓸ ꓗꓪ ꓣꓳꓽ ꓫꓵꓽ ꓐꓵ ꓞꓲꓽ ꓔꓲꓸꓹ ꓖꓶꓽ ꓪ ꓡꓰꓳ꓿ ꓒꓴ ꓫꓵ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓔꓲ ꓖꓶꓽ ꓬꓰ ꓙ ꓡ ꓢꓴ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓴ ꓮ ꓙꓵ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓫ ꓟꓳ ꓐꓰ ꓒꓵꓽ ꓗ ꓬꓰ ꓩꓴ ꓡ ꓟ ꓥꓳ ꓪ꓿ ꓪꓴ˗ꓢ ꓡꓰ ꓶꓽ ꓥꓳꓽ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓝꓲ꓿” ꓐꓰ ꓬꓡꓕꓡ ꓢꓽ ꓡ ꓙꓵꓽ ꓞꓳ ꓪꓴꓽ ꓚꓴ-ꓡꓰ-ꓧꓪ ꓡꓰ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓔꓯ
ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓔꓬ ꓟ꓿
ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ ꓬꓳꓹ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓟꓳꓸ
ꓖꓶ ꓔꓸ ꓟ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓖꓪ ꓓꓴ ꓕꓲꓽ ꓜꓲ ꓐꓰ꓾ ꓬꓡꓕꓡ ꓢꓽ ꓡ ꓙꓵꓽ ꓞꓳ ꓪꓴꓽ ꓚꓴ-ꓡꓰ-ꓧꓪꓼ ꓐꓬꓱꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *