ꓗꓲꓮ ꓟꓯꓼ ꓜꓲꓽ ꓗꓽ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓐꓬꓱꓽ ꓓꓳ ꓡ

2023 ꓘꓳꓼ 6 ꓦ 11 ꓠꓬꓲ꓾ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓗꓲꓮ ꓟꓯꓼ ꓜꓲꓽ ꓗꓽ ꓖꓪ-ꓟꓳ ꓠꓬ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓵ ꓞꓲꓽ ꓖꓪ ꓔꓸ ꓢꓲꓸ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓐꓬꓱꓽ social media ꓗꓪ ꓓꓳ ꓡ ꓡꓳ꓿

ꓗꓲꓳ/ꓗꓲꓮ ꓙꓵꓽˍ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓔꓬ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

ꓐꓬꓱꓽ꓾ ꓚꓙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *