ꓕꓳꓽ ꓥꓳꓽ ꓟꓳ-ꓘ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓫꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓚꓱꓹ ꓞꓲꓽ ꓬꓰꓳ

2023 ꓘꓳꓼ 6 ꓦ 8 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲꓸ ꓣ-ꓘꓮꓲ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓕꓳꓽ ꓥꓳꓽ ꓟꓳ-ꓘ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓫꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓚꓱꓹ ꓞꓲꓽ ꓬꓰꓳ꓿

ꓬꓰ ꓙ ꓢꓴ ꓠꓱꓸ ꓐꓯꓼ ꓢꓴ ꓮ ꓟˍ ꓟꓲ ꓣ-ꓘꓮꓲ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓢꓲꓸ ꓬꓰ ꓙ ꓟꓽ ꓓ꓾ ꓐꓰ ꓟꓯꓼ ꓠꓰ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓓꓳ ꓩꓴ ꓡ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

ꓕꓳ ꓶ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓐꓬ ꓡꓰ ꓟ ꓦꓲ ꓐꓬꓱꓽ

ꓬꓰ ꓙ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓗꓪ ꓶ ꓤ ꓶ ꓟꓲ ꓮ ꓙꓵꓽ “ꓞꓳ ꓤ ꓪ ꓤ ꓚꓱꓹ ꓬꓰ ꓙ ꓜꓴ” ꓡꓯ ꓒꓯꓹ ꓗꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓡ ꓠ ꓔꓸ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓓꓳꓽ ꓜꓳˍ ꓡꓳ꓿

ꓑ ꓫꓬ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓫꓱꓸ ꓤꓼ ꓬꓰ ꓙ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓡꓰꓸ ꓬꓰ ꓙ ꓟꓽ ꓙꓲ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓥ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *