LAA ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓑꓮꓲꓽ

ꓳ-ꓢꓲ-ꓔꓯ-ꓡꓲ-ꓬ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓟ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓴ ꓠꓬ 2023 ꓘꓳꓼ 1 ꓦ 20 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓑꓮꓲ ꓔꓯ ꓟꓯ-ꓐꓳꓹ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓜꓲꓼ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲꓸ ꓣꓱꓽ ꓬꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *