Grand Royal ꓙꓲ ꓒꓶꓽ ꓑꓵꓸ ꓦꓲ ꓮ ꓔꓳꓸ ꓙꓬ ꓔꓬ

ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ꓾ ꓟꓳ-ꓐꓲ ꓡꓳ ꓒꓱ꓾ ꓠꓳꓸ (4) ꓙ ꓖꓴ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓙꓳ ꓟ Grand Royal ꓙꓲ ꓒꓶꓽ ꓑꓵꓸ ꓙꓼ ꓦꓲ ꓠꓬ 2023 ꓘꓳꓼ 1 ꓦ 13 ꓠꓬꓲ ꓟꓶ ꓘꓶꓼ 3:30 ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲꓸ ꓮ ꓔꓳꓸ ꓙꓬ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿

“ꓙꓲ ꓒꓶꓸ ꓑꓵꓸ ꓙꓼ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓙꓬ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿ ꓠꓺ ꓡꓲ 5 ꓙꓵꓹ ꓛꓲ ꓡꓳꓼ ꓖꓶ ꓢꓰꓼ ꓟꓽ ꓓ꓿ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓕꓲ ꓟꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓮ ꓔꓳꓸ ꓢꓰꓼ ꓟꓳ ꓓꓳ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓔꓺ ꓡ ꓔꓬ ꓥ꓿ ꓠꓻ ꓓꓴ ꓡꓰ ꓢꓴ 20 ꓛꓲ ꓙꓳ ꓡꓰꓳ꓿ ꓒ ꓕꓲ ꓒ ꓠꓶꓽ ꓦꓲ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓛꓰꓹ ꓙꓰ ꓖꓴꓳ” ꓐꓰ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓕꓲꓽ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿


Grand Royal ꓙꓲ ꓒꓶ ꓑꓵꓸ ꓙꓼ ꓠꓬ Grand Royal Group International Co,.Ltd. (GRGI) ꓡꓯꓼ ꓛꓲ ꓗꓪ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *