ꓟꓬꓼ-ꓪ-ꓓꓲ ~ ꓟꓯꓹ-ꓢꓳꓼ ꓓꓽ ꓖꓴ ꓒꓴ ꓩꓴꓳ

ꓗꓳ-ꓪꓰꓼ ꓠꓻ ꓓꓱꓽ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ 3 ꓘꓳꓼ ꓛꓲ ꓑꓲꓸ ꓔꓸ ꓟ ꓟꓬ-ꓟ ꓐꓰ ꓕꓮꓲꓹ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓓꓽ ꓖꓴ ꓠꓳꓸ (1) ꓥ ꓟ ꓟꓬꓼ-ꓪ-ꓓꓲ ~ ꓟꓯꓹ-ꓢꓳꓼ ꓓꓽ ꓖꓴ ꓔꓯ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 2023 ꓘꓳꓼ 1 ꓦ 12 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ ꓒꓴ ꓩꓴ ꓗꓷꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *