ꓟꓬꓱꓽ ꓙ ꓒꓽ ꓮ-ꓞꓲ-ꓠꓳꓸ ꓦꓲ ꓮ ꓔꓳꓸ ꓙꓬ ꓬꓰꓳ

ꓑꓴ-ꓔ-ꓳ꓾ ꓟꓶ-ꓡ-ꓫꓵ-ꓓꓰ ꓘꓹ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓙ ꓒꓽ ꓮ-ꓞꓲ-ꓠꓳꓸ ꓦꓲ ꓠꓬ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 2023 ꓘꓳꓼ 1 ꓦ 8 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ ꓮ ꓔꓳꓸ ꓙꓬ ꓬꓰꓳ꓿

“ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓔꓬ ꓕꓲꓽ ꓑꓹ ꓗꓪ ꓙꓬ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓡꓲꓸ ꓟꓽ ꓣꓴ ꓪ꓾ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓙꓬ ꓖꓪꓽ ꓬꓰꓳ= ꓬꓲꓸ ꓪ ꓕꓲ ꓦꓲ ꓠꓬ 13 ꓣꓳ ꓙꓳ ꓡꓳ” ꓐꓰ ꓬꓰ ꓙ ꓢꓴ ꓕꓲꓽ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓡꓳ꓿

ꓧꓳꓑꓰ ꓜꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓥ ꓟꓲ ꓠꓲꓹ ꓞ ꓠꓲꓹ ꓧꓳꓽ ꓣꓱ ꓬꓯꓼ ꓟ ꓶ ꓤ ꓶ ꓟꓲ ꓬꓰ ꓙ ꓪ ꓡꓰꓳ꓾ ꓐꓰ ꓢꓷꓸ ꓪ ꓡꓳ꓿

“ꓙꓬ ꓝꓲꓸ ꓥ ꓟ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓬꓲꓹ ꓐꓵ꓾ ꓐꓯ ꓞꓲꓽ ꓖꓪ ꓓꓴ ꓚꓲꓸ ꓚꓲꓸ ꓑꓶꓸ ꓑꓶꓸ ꓮ ꓔꓲꓸ ꓬꓰ ꓙ ꓔꓸꓳ꓿ ꓮ ꓟꓶ ꓦꓲ ꓫꓬꓹ ꓟ ꓗꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓬꓰ ꓙ ꓠ ꓔꓸ ꓠꓬꓲ꓾ ꓫꓱꓸ ꓤꓼ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓔꓺ ꓙ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓡꓯ” ꓐꓰ ꓧꓳꓑꓰ ꓬꓰ ꓙ ꓜꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓸ ꓒ ꓮ-ꓢꓲ-ꓒ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿

ꓫꓱꓸ ꓤ ꓬꓰ ꓙ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ Hope ꓬꓰ ꓙ ꓜꓴ K-Pay 09250041058 (Thaung Si) ꓗꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓩꓴ ꓡ ꓓ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *