ꓡꓲꓽ ꓒꓰꓼ ꓜꓴ ꓚꓰ ꓟꓬꓱꓽ ꓟꓯꓻ ꓜꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓪ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ

ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓰ ꓡꓲꓽ ꓒꓰꓼ ꓜꓴ ꓚꓰꓻ ꓗꓪ ꓢꓲꓻ ꓟꓶ ꓔꓸ ꓟ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓶꓼ ꓓꓰꓽ ꓫꓱꓸ ꓓꓰꓽ ꓪ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓔꓯꓸ 2022 ꓘꓳꓼ 11 ꓦ 16 ꓠꓬꓲ ꓕꓯꓽ ꓟꓶ-ꓚꓲ-ꓠ ꓡꓳ ꓒꓱ꓾ ꓑ-ꓟꓶ-ꓓꓰ꓾ ꓡꓲ-ꓢꓲ ꓡꓲꓽ ꓒꓰꓼ ꓜꓴ ꓚꓰ ꓐꓱꓻ ꓗꓪ ꓣꓱꓽ ꓬꓰ ꓗꓷꓳ꓿

ꓖꓳ ꓗꓪ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓐꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴ-ꓢ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓜꓲꓼ ꓡ ꓢꓳꓸ ꓶꓼ ꓥꓳ ꓙꓱꓽ ꓪ ꓘꓴ ꓖꓶ ꓗꓷꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *