Britain ꓗꓴꓷꓼ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓡꓵꓺ ꓐꓲ-ꓗꓲ-ꓐꓳꓹ-ꓟꓹ ꓔꓯ ꓟꓬ-ꓟ ꓟꓯꓼ ꓠꓰ ꓣꓴ ꓙꓰꓳ

2022 ꓘꓳꓼ 8 ꓦ 24 ꓠꓬꓲ ꓟꓶ ꓘꓶꓼ ꓗꓪ Britain ꓗꓴꓷꓼ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓡꓵꓺ ꓐꓲ-ꓗꓲ-ꓐꓳꓹ-ꓟꓹ ꓔꓯ ꓟꓬ-ꓟ ꓟꓯꓼ ꓡꓰ ꓠꓺ ꓠꓬꓲ ꓓꓴ ꓙꓳˍ ꓥ ꓐꓯ ꓢꓲꓸ ꓣꓴ ꓧꓳꓽ ꓙꓰꓳ꓿

ꓬꓲꓸ ꓠꓬ ꓗꓴꓷꓼ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓽ꓾ ꓟꓬ-ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓒꓯꓹ ꓝꓸ ꓢꓲꓸ ꓬꓥ-ꓖꓳꓥ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *