ꓰꓴ 2020 ꓲ-ꓔ-ꓡꓲ ꓔꓯ ꓢꓲ-ꓑꓲ ꓡꓰ ꓧꓪꓸ ꓡꓰꓳ

ꓮ ꓟꓲ ꓟꓶꓽ ꓘꓶꓼ ꓰꓴ 2020 ꓑꓲꓹ ꓡꓴꓸ ꓑꓲꓹ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓲ-ꓔ-ꓡꓲ ꓔꓯ ꓢꓲ-ꓑꓲ ꓡꓰ 4 ꓕꓶꓹ 2 ꓕꓶꓹ ꓑꓲꓹ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓢꓲ꓾ ꓫꓵꓺ ꓘꓪꓸ ꓦꓴ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓑꓮꓲ (Final) ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰꓳ=

ꓙꓵꓹ ꓒ ꓐꓲ ꓠ ꓡꓲꓺ 90 ꓧꓶ ꓑꓲꓹ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓥ ꓟꓲ ꓮ ꓕꓲ ꓕꓲ ꓛꓱꓽ ꓗꓪ ꓚꓳꓸ ꓡꓲꓸ ꓬꓲꓸ ꓕꓶꓹ ꓗꓶ ꓟꓽ ꓖꓰꓼ= ꓬꓲꓸ ꓙꓵꓹ ꓬꓲꓸ ꓐꓶꓹ ꓠ ꓡꓲ 30 ꓧꓶ ꓗꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓕꓲ ꓔꓶꓹꓼ= ꓖꓳ ꓟ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓔꓶ ꓢꓲꓸ ꓑꓲꓹ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ (Penalty Shoot out) ꓬꓰ ꓕꓯ ꓲ-ꓔꓲ-ꓡꓲ 2 ꓕꓶꓹ꓾ ꓢꓲ-ꓑꓲ 4 ꓕꓶꓹ ꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓢꓲꓸ ꓢꓲ-ꓑꓲ ꓠꓬ ꓫꓵꓺ ꓘꓪꓸ ꓦꓴ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓟ ꓥꓳ=

ꓬꓲꓸ ꓟꓶꓽ ꓡꓳ ꓖꓪ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓢꓲ-ꓑꓲ ꓔꓯ ꓤꓹ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠꓹ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓲ-ꓖꓶ-ꓡ (ꓥ ꓠꓬ) ꓓꓯꓹ-ꓟꓼ ꓕꓲ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓴꓷꓼ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓥꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *