ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓵꓽ ꓓꓳ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓢꓰ-ꓖ-ꓑꓴ ꓗꓪ ꓟꓽ ꓓꓵ ꓡ ꓝꓲꓳ

ꓢ ꓖꓶ 2021 ꓘꓳꓼ 7 ꓦ 15 ꓠꓬꓲ ꓢ ꓘꓪ ꓔꓱꓹ ꓫꓵꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲ꓾ ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡ ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓟꓽ ꓓꓵꓽ ꓝꓲꓳ ꓐꓰ ꓧꓪ ꓢꓰ-ꓖ-ꓑꓴ ꓗꓴꓷꓼ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓔꓬ ꓢ ꓙꓳ ꓢ ꓚꓰꓹ ꓗꓪꓽ ꓫꓵꓽ ꓜꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓕꓳ ꓶ ꓓꓳ ꓡ ꓡꓳ=

ꓖꓳ ꓕꓲ ꓙꓵꓹ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲ꓾ ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓓꓳ ꓗꓷ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓠꓬ ꓢꓰ-ꓖ-ꓑꓴ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓟꓽ ꓓ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓔꓸ ꓡꓳ=

ꓢꓳꓴꓣꓚꓰ ꓡꓲꓠꓗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *