ꓡ-ꓫꓴꓸ ꓗꓪ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓢꓳ ꓦꓲ ꓑꓲꓸ ꓓꓴ ꓓꓳꓽ

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓢ ꓖꓶ 6 ꓦ 28 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲꓸ ꓡ-ꓫꓴꓸ ꓗꓪ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓢꓳ ꓦꓲ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓕꓲ ꓑꓹ ꓑꓲꓸ ꓩꓴ ꓓꓴ ꓥꓳ ꓐꓰ ꓓꓳꓽ ꓓꓳ ꓡ ꓡꓳ=

“ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓙꓳꓥꓽ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓠꓬ 2 ꓐꓱ ꓐꓱ ꓩꓴ ꓢꓲꓸ ꓦ ꓐ ꓕꓲꓽ ꓟ ꓗꓪ ꓕꓲ ꓐꓱ ꓠꓬꓲꓽ ꓫꓵꓽ ꓠꓽ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓢꓳ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓟꓽ ꓡ ꓝꓲꓳ” ꓐꓰ ꓙꓳꓥ ꓑꓲꓸ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓕꓳ ꓶ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓢꓴ ꓟꓸ ꓟ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ=

6 ꓦ ꓕꓲ ꓦ ꓟ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ ꓡ-ꓫꓴꓸ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓻ ꓓꓱꓽ ꓜꓳꓻ ꓡꓰ ꓢꓴ 300 ꓣꓳ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓙꓳ ꓡꓳ ꓐꓯ ꓡꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *