ꓟꓰꓹ-ꓳ-ꓡꓮꓲ ꓣ-ꓫꓸ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓙꓰꓳ

ꓑ ꓫꓬ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓦꓴ ꓢꓴ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓣꓱꓽ ꓒꓽ ꓟꓰꓹ-ꓳ-ꓡꓮꓲ ꓐꓰ ꓟꓯꓼ ꓜꓲꓽ ꓐꓴ ꓠꓬ꓾ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 6 ꓦ 20 ꓠꓬꓲ ꓠꓯꓼ ꓠꓯꓼ ꓕꓯ ꓠꓯ-ꓑꓲ-ꓓꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓣ-ꓫꓸ ꓗꓪ ꓐꓬꓱꓽ ꓦꓲ ꓜꓶꓽ ꓢꓲꓸ ꓙꓰꓳ ꓐꓰ ꓬꓲꓸ ꓓꓳꓽ ꓜꓳ ꓡ ꓡꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *