ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ (Sometimes by Dr. Sa Sa)

ꓓꓣꓸ ꓢ-ꓢ ꓡꓰ ꓐꓳ ꓔꓸ ꓟ ꓘꓰ ꓪꓰ ꓔꓯ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓗꓙ ꓡꓰ ꓡꓶꓸ ꓓꓳ ꓡ ꓡꓳ= (the Poem “Sometimes” written by Dr. Sa Saꓹ has translated into the Lisu by KJ.)


=======


ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ

ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ ꓙ ꓖꓴ ꓚꓱꓹ ꓫꓸ ꓡꓳ
ꓮ ꓡꓲ ꓟ ꓬꓰ ꓙꓰ ꓗꓳꓸ ꓙꓰ ꓠ ꓗ
ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ ꓤꓶ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓛꓲꓸ ꓓꓴ ꓒ ꓐꓲ
ꓮ ꓡꓲ ꓟ ꓬꓰ ꓟꓲ ꓙꓬ ꓙꓰ ꓠ ꓗ
ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓟꓽ ꓓ ꓪ ꓡꓰ ꓗꓹ ꓟꓲ
ꓙ ꓗꓴꓸ ꓠꓲꓹ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡꓯꓼ ꓕꓲ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓡꓳ
ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ ꓟꓬꓱꓽ ꓟꓯ ꓟꓽ ꓘꓴ ꓠ ꓔꓸ ꓖꓶ
ꓑ ꓫꓬꓼ ꓐꓴ ꓔꓳꓹ ꓙ ꓡ ꓠꓬꓲ ꓟꓯ ꓐ ꓡ ꓡꓳ
ꓕꓲ ꓖ ꓕꓲ ꓧꓪꓸ ꓢ ꓖꓶ ꓟ ꓔꓯ ꓥꓳ ꓡꓳꓸ ꓫꓸ ꓥ ꓟꓲ
ꓥꓪ ꓠꓴ ꓡ ꓞꓳ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓗꓴꓷꓼ ꓐꓱ ꓶ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓡ ꓡꓳ

(ꓥꓳ ꓡꓶ꓾ ꓗꓙ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *