ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့ပြန်ပေး

ဓါတ်ပုံများကပြောပြသော လူထုဆန္ဒဖော်ပြမှု

လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲ (၂ ငါးလုံးနေ့)
တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆန္ဒပြပွဲ (မတ်လ ၂၄)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *