ပူတာအို မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်အား စစ်သားများ ဝိုင်းထား ꓑꓴ-ꓔ-ꓮꓳ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓒꓴ ꓞꓳ: ꓦꓲ ꓔꓯ ꓟꓯ; ꓒ: ꓐꓴ ꓡꓰ: ꓗ ꓚꓳ. ꓔ ꓟ ꓓꓳ:

Local News: Soldiers surround Putao Myanmar Economic Bank.

ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓠꓯ; 6 ꓙꓵ, ꓗꓪ ꓡꓳ ꓟꓲ: ꓗꓴꓷ; ꓒꓴ ꓞꓳ: ꓦꓲ ꓚꓰ.. ꓗꓪ ꓟ ꓒꓴ ꓮ ꓙꓵ: ꓔꓯ ꓡꓳ: ꓟꓲ: ꓟꓯ; ꓐꓴ ꓡꓰ ꓟ: ꓓ ꓟ: ꓞ ꓣꓴ ꓔꓯ, ꓙꓰ ꓟ ꓬꓲ. ꓓꓳ: ꓑ ꓙ ꓗꓷꓳ =

ꓖꓳ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓮ ꓟꓶ ꓡꓯ. ꓕꓲ ꓥ ꓟꓲ ꓑꓴ-ꓔ-ꓮꓳ ꓟꓵ: ꓒꓴ ꓞꓳ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓟꓯ; ꓒ: ꓐꓴ ꓡꓰ ꓗ: ꓚꓳ. ꓔ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓟꓳ ꓪ ꓡꓳ=

ယနေ့ ၁၅.၂.၂၀၂၁ နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ပူတာအို ဘဏ်အား စစ်သားများ လာရောက်၍ ဝိုင်းထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။

အာဏာသိမ်း စစ်တပ်မှ နံနက်၆ နာရီတွင် ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေအားလုံး ထုတ်သွားကြောင်းသိရှိရသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *