ဒူးလေးပါတီသည် လီဆူလူမျိုးများအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြု ကြောင်းဆန္ဒပြ

ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓠꓬ ꓟꓯ; ꓙꓵ: ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ. ꓫꓵ; ꓒꓴ ꓔ ꓟ ꓟꓯ, ꓢꓲ.. ꓜꓴ ꓐꓰ ꓗꓴꓷ; ꓑ ꓔꓲ ꓐꓴ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓦꓬ; ꓠꓬꓲ ꓥ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓟ ꓠꓯ.; ꓗꓪ ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓪꓴ. ꓓꓵ ꓧꓳ: ꓢꓴ ꓟꓲ ꓓꓯ ꓔꓬ ꓟ ꓥ ꓡꓳ=

ꓗꓴꓷ; ꓘꓴ: ꓠꓯ.; ꓗꓪ ꓑ ꓔꓲ 91 ꓟ ꓙꓳ ꓟ ꓥ ꓢꓲ 53 ꓟ ꓡꓰ ꓓꓯ ꓡ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓟꓳ ꓡꓳ= ꓠꓡꓓ ꓠꓬ, ꓓꓳ; ꓑ ꓔꓲ ꓐꓰ ꓠꓯ. ꓐꓯ; 38 ꓑ ꓔꓲ ꓠꓬ ꓟ: ꓓꓯ ꓡ=

ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓓꓯ ꓡ ꓟ ꓐꓰ ꓗꓴ. ꓙꓲ: ꓙꓳ ꓢꓲ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓐꓴ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓟꓲ ꓟ: ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓓꓴ ꓬꓲ. ꓓ ꓟ ꓙꓳ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓟꓳ ꓡꓳ= ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓠꓬ Fb ꓗꓪ ꓟꓲ Shame On You U Shew Minn ꓐꓯ ꓟ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓳ ꓔꓬ ꓟ ꓡꓰ ꓟ: ꓞꓲ ꓙ ꓖꓴ ꓗꓪ ꓘꓴ ꓔꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓟꓲ Shame On You U Shew Minn ꓐꓯ ꓟ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓰ ꓮ ꓟꓶ ꓓꓯ ꓔꓬ ꓟ ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓠꓬ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓮ ꓙꓵ: ꓟ ꓬꓲ. ꓛꓲ ꓓꓯ ꓔꓬ ꓟ ꓟ: ꓥ꓾ ꓐꓰ ꓐꓳ ꓔ ꓟ ꓕꓳ ꓶ ꓔꓯ ꓢꓲ ꓒꓳ, ꓔꓳ, ꓔꓬ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓟꓳ ꓡꓳ=

ꓝꓮꓲ ꓕꓲ: ꓫꓵ: ꓠꓬ ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓞꓳ ꓤ ꓐꓴ ꓐꓰ ꓟꓬꓱ: ꓟꓯ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓕꓲ: ꓐꓱ ꓟꓲ ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓙꓰ ꓟ ꓬꓲ. ꓓꓳ ꓔꓯ ꓑ ꓙ ꓪ ꓡꓳ=

အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းသည့် ရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံသည့် ၅၃ ပါတီတွင် လီဆူ ဒူးလေးပါတီ လည်း တက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၁ ပါတီအနက် ၅၃ ပါတီ တက်ရောက်ပြီး ၃၈ ပါတီ မတက်ရောက် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဒူးလေးပါတီ တက်ခြင်းကို ရှုတ်ချ သည့် အနေနှင့် လီဆူ လူမျိုးအများစု Fb စာမျက်နာ တွင် Shame on you U Shew Minn and LNDP ဟူသော စာကို တင်ထားကြသည် ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

သပိတ်စစ်​​ ကြောင်းများတွင် လည်း Shame on you U Shew Minn and LNDP ဟူသော ပိုစတာများနှင့် ယခု တက်ရောက်နေသော ပါတီသည် လီဆူ လူမျိုး ကိုယ်စားမပြုကြောင်း ရေးသားထားသည့် ဗီနှိုင်းများ ကိုင်ဆောင် ထားကြသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ထို​ အပြင် နေရာဒေသ အသီးသီးမှ ဒူးလေးပါတီဝင်များ လည်း ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း Social Media တွက်ဖော်ပြနေကြသည်ကို တွေ့ရရှိရသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *