ꓛꓬ, ꓑ ꓔꓲ ꓧꓳ: ꓢꓲ: ꓒ: ꓡ-ꓡꓴ ꓐꓰ ꓠꓡꓓ ꓑ ꓔꓲ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓓꓳ: =

2020 ꓘꓳ; 11 ꓦ 8 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓡꓳ ꓟꓲ ꓗꓴꓷ; ꓟꓯ, ꓢꓲ ꓔꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓟ ꓗꓪ ꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓧꓪ. ꓡꓰ ꓟ ꓠꓡꓓ ꓑ ꓔꓲ ꓠꓬ ꓠꓱ.; ꓐꓯ ꓧꓪ ꓡꓰ ꓟ ꓑ ꓔꓲ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓗꓷꓳ= ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ 1.1.2021 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓢꓲ: ꓒ: ꓡ-ꓡꓴ ꓐꓰ ꓢꓲ: ꓒ: ꓫꓱ-ꓡꓯ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓟꓲ-ꓚꓲ-ꓠ ꓠꓡꓓ ꓬꓳꓥ, ꓦꓲ ꓗꓪ ꓓr. ꓮꓳ-ꓟꓳ-ꓠꓬꓳ ꓡꓰ ꓘꓴ ꓢꓲ ꓜꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓖꓪ ꓙꓱ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓗꓷꓳ=

ꓝ. ꓢꓲ ꓢꓲ: ꓒ: ꓡ-ꓡꓴ ꓠꓬ ꓪꓮꓲ-ꓟꓳ ꓡꓳ ꓒꓱ.. ꓜꓲ-ꓬꓴ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓔꓲ, ꓘꓴ ꓜꓲ ꓞꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓣꓱ: ꓬꓰ ꓖꓶ: ꓟ ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓪ ꓘꓴ ꓜꓲ; ꓓꓴ ꓗꓪ ꓔ ꓗꓷꓳ= ꓖꓳ ꓟ ꓖꓴ ꓡꓰ ꓗ ꓠꓯ. ꓢꓲ: ꓒ: ꓐꓰ ꓕꓲ ꓡꓰ, ꓡ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓮ ꓙꓵ: ꓠꓬ ꓜꓲ-ꓬꓴ ꓕꓲ-ꓣ-ꓠꓴ ꓤ: ꓛꓵ: ꓤ ꓠ: ꓦꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓖꓪ ꓓꓴ ꓐꓵ ꓞꓲ ꓑꓶ ꓖꓶ: ꓗꓷꓳ ꓐꓰ ꓢꓷꓸ ꓪ ꓡꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *