ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓥꓳ: ꓙꓱ

ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓟ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓐꓴ,ꓳ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓟꓶ; ꓘꓶ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓬ ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓔꓯ ꓣꓳ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓠ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓗꓪ ꓮ ꓙꓵ: ꓢꓴ ꓗ, ꓛꓲ ꓝꓲ= ꓡꓲ-ꓢꓴ “ꓥꓳ: ꓙꓱ” ꓕꓲ: ꓚꓱ, ꓗꓪ ꓐꓰ ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓧꓪ. ꓧꓪ.; ꓐꓯ ꓩꓴ ꓡ ꓥꓳ=

ꓕꓲ: ꓘꓳ; ꓞꓲ ꓠꓬꓲ ꓦ ꓾ ꓕꓲ: ꓦ ꓢ ꓞꓲ ꓠꓬꓲ =

ꓘꓳ; ꓚ ꓘꓳ ꓐꓲ ꓡ.,ꓳ꓾ ꓦ ꓚ ꓦ ꓐꓲ ꓡ.,ꓳ=

ꓘꓳ; ꓡꓳ, ꓬꓰ ꓟ ꓕꓱ ꓕꓲ: ꓘꓳ; ꓾ ꓦ ꓙ ꓬꓰ ꓟ ꓕꓱ ꓕꓲ: ꓦ=

ꓶ; ꓟ: ꓛꓳ ꓘꓳ; ꓓꓳ ꓬꓰ ꓢꓲ꓾ ꓶ; ꓟ ꓛꓳ ꓦ ꓘꓳ ꓙꓰ ꓢꓲ=

ꓪꓴ-ꓢ ꓶ; ꓥꓳ: ꓙꓱ ꓖꓶ ꓝꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔ ꓙ ꓡꓳ. ꓙ ꓝꓲ=

ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴ. ꓔꓴ ꓢꓲ꓾ ꓫꓵ. ꓟꓵ: ꓜ ꓗ, ꓙꓵ: ꓪ ꓝꓲ=

ꓜ ꓔꓶ ꓜ ꓶ ꓟꓯ ꓪ ꓝꓲ꓾

ꓒꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓶ ꓟꓯ ꓪ ꓝꓲ꓾ ꓫꓵ ꓧꓪ ꓫꓵ ꓶ ꓟꓯ ꓪ ꓝꓲ=

ꓥꓪ. ꓧꓪ ꓥꓪ. ꓶ ꓟꓯ ꓪ ꓝꓲ꓾ ꓧꓪ: ꓧꓪ ꓧꓪ: ꓶ ꓟꓯ ꓪ ꓝꓲ=

ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓖ ꓑꓳ. ꓠꓬ

ꓤ: ꓦꓵ ꓤ ꓘ ꓦꓵ ꓪ ꓝꓲ꓾ ꓟꓶ ꓦꓵ ꓟꓶ ꓐꓲ ꓖꓪ ꓡ ꓝꓲ=

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓐꓴ ꓔꓬ ꓢ ꓝꓲ꓾ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓐꓴ ꓶ; ꓙꓳ ꓝꓲ=

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵ: ꓐꓴ ꓟꓬ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓤꓶ ꓫꓵ ꓟꓬ ꓫꓵ ꓶ; ꓙꓳ ꓝꓲ=

ꓮ. ꓐꓳ ꓐꓳ ꓡꓰ ꓐꓳ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠꓬ, ꓢ ꓡ ꓡꓰ ꓢ ꓡ ꓝꓲ=

ꓘꓳ; ꓫꓵ; ꓗꓪ ꓗ,ꓛꓲ ꓡꓰ ꓝꓲ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *